เส้นแนวโน้ม excel

Apr 15

เส้นแนวโน้ม excel

ใช้ในการจัดรูปแบบส่วนที่เลือก แทรกรูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความ ทำป้ายชื่อ แผนภูมิ ชื่อแกน คำอธิบายแผนภูมิ ป้ายชื่อข้อมูล ตารางข้อมูล ให้แสดง/ไม่มีเส้นแกน และเส้น ตาราง จัดการพื้นหลัง พื้นที่ลงจุด ผนังแผนภูมิ พื้นที่แผนภูมิ การหมุนสามมิติ ใช้การวิเคราะห์ เส้นแนวโน้ม แถบความคลาดเคลื่อน และกำหนดชื่อแผนภูมิ

4. ลักษณะใหม่ของแผนภูมิ สามารุใช้เครื่องมือการสร้างแผนภูมิใหม่เพื่อสร้างแผนภูมิใหม่เพื่อสร้างแผนภูมิที่มีลักษณะเป็นมืออาชีพที่สื่อสารฃ้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และง่ายดาย และโดยตามชุดรูปแบบที่ถูกนำไปใข้กับสมุดงาน ลักษณะหน้าตาใหม่ที่ทันสมัยชองแผนภูมินั้นรวมถึงลักษณะพิเศษ เช่น สามมิติ ความโปร่งใสและ เงาจาง เป็นต้น นอกจากนี้ ส่วนติดต่อ ผู้ใช้ใหม่ช่วนให้การสำรวจชนิดแผนภูมิที่มีอยู่ง่ายฃึ้น เ�


เส้นแนวโน้ม excel

1.1 ลักษณะทั่วไปของโปรแกรม Excel  โปรแกรมตารางงาน หรือโปรแกรมสเปรดชีต (Spread Sheet) หรือตารางคำนวณ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นโปรแกรมที่อำนวยความสะดวกในการทำงานเกี่ยวกับการคำนวณข้อมูล แสดง ข้อมูลในลักษณะเป็นคอลัมน์ หรือเป็นช่องตาราง ซึ่งเราสามารถบันทึกข้อมูลต่าง ๆ โดยส่วนมาก มักจะเป็นตัวเลขลงในตารางสี่เหลี่ยมที่แบ่งอ�วิดีโอ เส้นแนวโน้ม excel

การแสดงแนวโน้มในกราฟ ของ Excel

อ่านเกี่ยวกับ เส้นแนวโน้ม excel

การสร้างแผนภูมิ (Chart) อย่างง่าย

หลังจากเราได้สร้างตารางข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว และมีความประสงค์ที่จะสร้างแผนภูมิ หรือกราฟ ให้เลือกคอลัมน์ตั้งแต่หัวตารางลงมาถึงแถวที่ต้องการ ในกรณีที่เป็นข้อมูลไม่ติดกัน ให้ เลือกโดยใช้ Ctrl + ลากเมาส์ โดยต้องมีแถวที่ตรงกันและเท่ากัน เสร็จแล้วคลิกแท็บInsert ไปที่ กลุ่มคำสั่ง Chart แล้วคลิกชนิดแผนภูมิที่ต้องการ จะมีรายการย่อยที่เป็นรูปแบบแผนภูมิของชนิด นั้นมาให้เลือกอีก คลิกเลือกให้ตรงความต้องการและต้องสอดคล้องกับข้อมูลที่เราต้องการนำเสนอ ด้วย ก็จะได้แผนภูมิขึ้นมาในแผ่นงานนั้นเลย

รูปที่ 6-1 ตารางข้อมูลที่จะนำมาสร้างแผนภูมิและใช้คอลัมน์ไม่ติดกัน

รูปที่ 6-2 ปุ่มสร้างแผนภูมิชนิดต่าง ๆ ของกลุ่มแผนภูมิในแท็บแทรก

รูปที่ 6-3 รายการชนิดย่อยของแผนภูมิคอลัมน์ แท่ง และอื่น ๆ

รูปที่ 6-4 รายการชนิดย่อยของแผนภูมิเส้น วงกลม พื้นที่ และกระจาย

รูปที่ 6-5 ได้เลือกชนิดแผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่ม

รูปที่ 6-6 ได้ลากขยายกรอบของแผนภูมิคอลัมน์ให้ใหญ่ขึ้น

การใช้เครื่องมือแผนภูมิ

หลังจากเราได้สร้างแผนภูมิเสร็จแล้ว อาจจำเป็นต้องมีการปรับปรุงตกแต่งแผนภูมิให้ สามารถแสดงข้อมูลได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง และสวยงาม ก็ต้องอาศัยแถบเครื่องมือแผนภูมิที่เกิด ขึ้นมาเมื่อสร้างแผนภูมิเสร็จแล้ว ซึ่งมีอยู่ 3 แท็บบริบท คือ Design Layout และ Format

ใช้ในการเปลี่ยนชนิดแผนภูมิ บันทึกเป็นแม่แบบ สลับแถว/คอลัมน์ เลือกข้อมูล เค้า โครงข้อมูล ลักษณะแผนภูมิ และย้ายแผนภูมิ

รูปที่ 6-7 ปุ่มคำสั่งต่าง ๆ ของแท็บบริบท Designใน Chart Tools

รูปที่ 6-8 ได้เปลี่ยนชนิดแผนภูมิจากแผนภูมิคอลัมน์เป็นแผนภูมิเส้น

รูปที่ 6-9 ได้สลับแถว/คอลัมน์ทำให้ข้อมูลแผนภูมิเปลี่ยนจากแถวมาเป็นคอลัมน์

รูปที่ 6-10 กล่องโต้ตอบเลือกแหล่งข้อมูล เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแสดงแผนภูมิ

รูปที่ 6-11 เลือกเค้าโครง 2 ของกลุ่มคำสั่งเค้าโครงแผนภูมิ

รูปที่ 6-12 เลือกลักษณะ 32 ของกลุ่มคำสั่งลักษณะแผนภูมิ

รูปที่ 6-13 สามารถที่จะเลือกย้ายแผนภูมิไปเป็นแผ่นงานใหม่ หรือเป็นวัตถุที่แผ่นงานอื่นก็ได้

ใช้ในการจัดรูปแบบส่วนที่เลือก แทรกรูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความ ทำป้ายชื่อ แผนภูมิ ชื่อแกน คำอธิบายแผนภูมิ ป้ายชื่อข้อมูล ตารางข้อมูล ให้แสดง/ไม่มีเส้นแกน และเส้น ตาราง จัดการพื้นหลัง พื้นที่ลงจุด ผนังแผนภูมิ พื้นที่แผนภูมิ การหมุนสามมิติ ใช้การวิเคราะห์ เส้นแนวโน้ม แถบความคลาดเคลื่อน และกำหนดชื่อแผนภูมิ

Source: http://www.phuketvc.ac.th/download/elearning/schedule/unit/unit-1/1-1.html


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เส้นแนวโน้ม excel

เส้นแนวโน้ม excel

การแสดงแนวโน้มในกราฟ ของ Excel

วิดีโอ เส้นแนวโน้ม excelรูปที่ 6-13 สามารถที่จะเลือกย้ายแผนภูมิไปเป็นแผ่นงานใหม่ หรือเป็นวัตถุที่แผ่นงานอื่นก็ได้

3. การเรียงลำดับและการกรอง สามารถจัดเรียงช้อมูลในแผ่นงานได้อย่างรวดเร๋วเพื่อ ค้นหาคำตอบที่ต้องการ โดยใช้การกรองและการเรียลำดับที่ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมแล้ว ตัวอย่าง เช่น ขณะนี้สามารุเดรียงลำดับข้อมูลสีและตามรดับมากกว่า 3 (และมาถึง 64) ระดับนี้ นอกจากนี้ยังสามารุกรองข้อมูลตามสีหรือตามสีนที่ แสดงรายการมากว่า 1,000รายการ ในรายการ แบบหล่นลงฃองตัวกรองอัตโนมัติ เลือกหลายรายการเพื่อกรอง และกรอง ข้อมูลใน PivotTable ได้อีกด้วย

1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel)ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft office Excel 2007

        โปรแกรม Microsoft office Excel 2007 เป็นโปรแกรมที่ปัจุบันมีผู้นิยมใช้กันมากเนื่องจากเป็นโปรแกรมที่สามารถทำงานได้หลากหลาย และเป็นโปรแกรมที่ทำงานบน Microsoft Windows ไม่ว่าจะเป็น Windows Version ใด ๆ ก็ตาม ในที่นี้ก็จะเรียกโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 สั้น ๆ ว่า Excel โดยที่ Excel เป็น Application หนึ่งในหลาย ๆ Application ของ Microsoft Office ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Office Version ใด ๆ ก็จะมีโปรแกรม Excel เป็น โปรแกรมหนึ่งในนั้นเสมอ

        Excel เป็นโปรแกรมประเภท Spreadsheet ที่มีความสามารถในการทำงานสูงกว่า โปรแกรม spreadsheet เดิม ๆ ที่เคยใช้กัน ไม่ว่าจะเป็น Lotus หรือโปรแกรมอื่นใด นอกจากนี้ Excel ยังเป็นโปรแกรมที่อำนวยความสะดวกในด้านการคำนวณ การสร้าง Chart หรือการ จัดการทางด้านฐานข้อมูล จนสามารถกล่าวได้อีกอย่างว่า Excel เป็นโปรแกรม อเนกประสงค์ที่สามารถ ทำงานต่าง ๆ ได้มากมาย นอกจากที่ได้กล่าวมาแล้ว Excel ยังมีความสามารถอื่น ๆ ที่ควระจะได้ ทำงานต่าง ๆ ได้มากมาย นอกจากที่ได้กล่าวมาแล้ว Excel ยังมีความสามารถ อื่น ๆ ที่ควรจะได้ ทราบอีกหลายอย่างซึ่งถูกเพิ่มเข้ามาจาก Microsoft Office Excel 2003 ดังต่อไปนี้

        1.มีแถบเครื่องมือ (Ribbon) ต่าง ๆ ให้เลือกใช้งาน เพื่อความสะดวกในการทำงาน

       2.การคำนวณสูตรทางคณิตศาสตร์ ซึ่งสำหรับ Excel มีฟังก์ชันต่างๆ ให้เลือกใช้งานได้ มากกว่า 500 ฟังก์ชัน โดยมีการเพิ่มคุณสมบัติและฟังก์ชันใหม่ ๆ เข้ามา ดังนี้

        - แถบสูตรสามารถปรับขนาดได้ แถบสูตรจะปรับขนาดให้รองรับสูตรที่ยาวและซับซ้อนได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งป้องกันไม่ให้สูตรครอบคลุมข้อมูลอื่นในแผ่นงาน และสามารถเขียนสูตรได้ยาวขึ้นโดยมีระดับที่ซ้อนกันมากกว่าที่สามารถทำไดใน Excel รุ่นก่อนหน้านี้

        -ฟังก์ชันการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ ด้วยฟังก์ชันการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ ทำ ให้สามารถไวยากรณ์ชองสูตรที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว จากการตรวจสอบพบฟังก์ชันที่ต้องการใช้เพื่อช่วยทำให้อาร์กิวเมนต์ของสูตรสมบูรณ์ได้อย่างง่าย ๆ ทำให้ได้สูตรที่เหมาะสมตั้งแต่แรกและในทุกครั้ง

        -การ งอิงที่มีแบบแผน นอกจากการอ้างอิงเซลล์ เช่น A1 และ R1C1 แล้ว Office Excel 2007 ยังมีการอ้างอิงที่แบบแผนที่อ้างถึงช่วงและคารางที่มีชื่อสูตรเช่นกัน

       -การเฃ้าถึงช่วงที่มีชื่ออย่างง่าย โดยใชตัวจัดการชื่อฃอง Office Excel 2007 ทำให้สามารถจัดระเบียบ ปรับปรุง และจัดการช่วงที่มีชื่อหลาย ๆ ช่วงในตำแหน่งที่ตั้งส่วนกลาง ซึ่งช่วยให้บุคคลใดก็ตามที่ต้องการทำงานบนแผ่นงานสามารถแปลสูตรและช้อมูลชองแผ่นงานได้

3. การเรียงลำดับและการกรอง สามารถจัดเรียงช้อมูลในแผ่นงานได้อย่างรวดเร๋วเพื่อ ค้นหาคำตอบที่ต้องการ โดยใช้การกรองและการเรียลำดับที่ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมแล้ว ตัวอย่าง เช่น ขณะนี้สามารุเดรียงลำดับข้อมูลสีและตามรดับมากกว่า 3 (และมาถึง 64) ระดับนี้ นอกจากนี้ยังสามารุกรองข้อมูลตามสีหรือตามสีนที่ แสดงรายการมากว่า 1,000รายการ ในรายการ แบบหล่นลงฃองตัวกรองอัตโนมัติ เลือกหลายรายการเพื่อกรอง และกรอง ข้อมูลใน PivotTable ได้อีกด้วย

4. ลักษณะใหม่ของแผนภูมิ สามารุใช้เครื่องมือการสร้างแผนภูมิใหม่เพื่อสร้างแผนภูมิใหม่เพื่อสร้างแผนภูมิที่มีลักษณะเป็นมืออาชีพที่สื่อสารฃ้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และง่ายดาย และโดยตามชุดรูปแบบที่ถูกนำไปใข้กับสมุดงาน ลักษณะหน้าตาใหม่ที่ทันสมัยชองแผนภูมินั้นรวมถึงลักษณะพิเศษ เช่น สามมิติ ความโปร่งใสและ เงาจาง เป็นต้น นอกจากนี้ ส่วนติดต่อ ผู้ใช้ใหม่ช่วนให้การสำรวจชนิดแผนภูมิที่มีอยู่ง่ายฃึ้น เ�

Source: http://pknow.edupol.org/book/excel/Excel2007/p42.html