siam option ถอนเงิน

Apr 19

Siam option ถอนเงิน

สามารถนำรหัส Swift Code ของธนาคารต่างๆ มากรอกได้ที่ช่อง Swift Code ใน Backend ตามกรอบสีแดงด้านล่างค่ะ


siam option ถอนเงิน


วิดีโอ siam option ถอนเงิน

วิธียืนยันตัวตน Siam option

อ่านเกี่ยวกับ siam option ถอนเงิน

TRAVOX IBE FAQSwift Code ใน Bank Transfer คืออะไร

Q: Swift Code ใน Bank Transfer คืออะไร

A: สำหรับ Swift Code ใน Bank Transfer ขออธิบายไว้ดังนี้ค่ะ

หากคุณเลือกวิธีการถอนเงินจากเว็บที่มีการโอนเงินข้ามชาติ เข้าบัญชีธนาคารคุณจะต้องเห็นช่องให้กรอกรายละเอียดของบัญชีธนาคารปลายทาง และหนึ่งในนั้นก็จะมีช่องให้คุณกรอกรหัส Swift Code แล้วเราจะใส่อะไรลงในช่อง Swift Code แล้ว Swift Code คืออะไร

Swift Code เป็นมาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) ว่าด้วยรหัสที่ใช้สำหรับระบุธนาคาร และสาขาของธนาคารทั่วโลก (Bank Identifier Code) เพื่อใช้ในการโอนเงินระหว่างธนาคาร โดยเฉพาะระหว่างประเทศ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว รหัสของมาตรฐานนี้มักเรียกกันว่า BIC code หรือ Swift Code เนื่องจากองค์กร Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) จะเป็นผู้รับผิดชอบในการลงทะเบียนรหัส ปัจจุบันมีสถาบันการเงินมากกว่า 8100 แห่งใน 208 ประเทศและดินแดนที่ลงทะเบียนกับ SWIFT

สรุปแล้ว Swift Code ของธนาคารต่าง ๆ มีเพื่อใช้ในการโอนเงินข้ามประเทศค่ะ

ขั้นตอนการใส่ Swift Code ในระบบของ NIPPON SYSITS สามารถเข้าไปกรอกรหัส Swift Code ได้ที่ Backend > Edit Settings > Bank Transfer

สามารถนำรหัส Swift Code ของธนาคารต่างๆ มากรอกได้ที่ช่อง Swift Code ใน Backend ตามกรอบสีแดงด้านล่างค่ะ

Swift Code ของธนาคารต่าง ๆ

Source: http://ibe.travox.co.th/faq/20120701.php


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ siam option ถอนเงิน

Siam option ถอนเงิน

วิธียืนยันตัวตน Siam option

วิดีโอ siam option ถอนเงินขั้นตอนการใส่ Swift Code ในระบบของ NIPPON SYSITS สามารถเข้าไปกรอกรหัส Swift Code ได้ที่ Backend > Edit Settings > Bank Transfer