ขาดทุน หมายถึง

Apr 02

ขาดทุน หมายถึง

Page >> 1 2 3 4 5 6 7 8

2.1          หนี้สินหม


ขาดทุน หมายถึง

อัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากการลงทุนวิดีโอ ขาดทุน หมายถึง

บทประยุกต์ เรื่อง โจทย์ปัญหากำไรขาดทุน

อ่านเกี่ยวกับ ขาดทุน หมายถึง

งบกำไรขาดทุน            งบกำไรขาดทุน (Income Statement or Profit and Loss Statement) เป็นรายงาน ทางการเงินที่แสดงถึงผลการดำเนอนงานของกิจการสำหรับงวดเวลาหนึ่งว่ากิจการมีรายได้ ค่าใช้จ่ายในการก่อให้เกิดรายได้นั้นเป็นจำนวนเท่าใด หากรายได้มีมากกว่าค่าใช้จ่ายงวดบัญชี นั้นก็จะเกิดผลอย่างไร แต่ถ้าเป็นในทางตรงกันข้ามกิจการก็จะมีผลขาดทุน ดังนั้นองค์ประกอบ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการวัดผลการดำเนินงานของกิจการ คือรายได้และค่าใช้จ่าย            รายได้ (Revenues) หมายถึง ผลตอบแทนที่กิจการได้รับจากการขายสินค้าหรือได้บริการ ที่สามารถคำนวนเป็นเงินได้แน่นอน ซึ่งมีผลทำให้ส่วนของเจ้าของหรือสุทธิของกิจการเพิ่มขึ้น เช่น รายได้ค่าขายสินค้า รายได้ค่าบริการซ่อมรถ รายได้ค่าเช้าบ้าน ดอกเบี้ยรับ เป็นต้น            ค่าใช้จ่าย (Expenses) หมายถึงสิ่งที่กิจการจ่ายไปในการดำเนอนการเพื่อ ก่อให้เกิดรายได้ซึ่งมีผลทำให้ส่วนของเจ้าของ หรือสินทรัพย์สุทธิของกิจการลดลง เช่น ค่าสาธารณูปโภค เงินเดือนพนักงานขาย ค่าโฆษณา ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา  ค่าขนส่งสินค้า ดอกเบี้ยจ่าย เป็นต้น             กำไรสุทธิ (Net Income) หมายถึง ส่วนของรายได้ที่มากกว่าค่าใช้จ่าย             ขาดทุนสุทธิ (Net Loss) หมายถึงส่วนของค่าใช้จ่ายที่มากกว่ารายได้                 รูปแบบในการนำเสนอกำไรขาดทุน มี 2 รูปแบบ คือ                 1. แบบบัญชี (Account From) เป็นการรายงานค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไว้ด้านซ้าย  ส่วนรายได้จะรายงานไว้ด้านขวา ผลต่างระหว่างรายได้และค่าใช้จ่ายจะแสดงอยู่ด้านใดขึ้นอยู่ กับว่ากิจการมีผลกำไรไว้ด้านซ้ายรวมกับค่าใช้จ่าย แต่หากเป็นผลขาดทุนสุทธิก็จะรายงานไว้ ด้านขวาร่วมกับรายได้ ทั้งนี้ยอดรวมของทั้ง 2 ด้านจะต้องเท่ากัน

ตัวอย่างงบกำไรขาดทุน (กรณีธุรกิจบริการ)

ตัวอย่างงบกำไรขาดทุน (กรณีธุรกิจบริการ)

          ผู้จัดทำบัญชีมักจะนำเสนองบกำไรขาดทุนในรูปแบบรายงาน (Report Form) เพื่อให้ ผู้ใช้งบการเงินที่ไม่มีความรู้ด้านบัญชีสามารถอ่านข้อมูลได้โดยง่าย

Page >> 1 2 3 4 5 6 7 8

Source: http://www.chumphon2.mju.ac.th/E-learning/Elearning/E-learning/E-Learning_c/chapter/chapter2.htm


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ขาดทุน หมายถึง

ขาดทุน หมายถึง

บทประยุกต์ เรื่อง โจทย์ปัญหากำไรขาดทุน

วิดีโอ ขาดทุน หมายถึง          ผู้จัดทำบัญชีมักจะนำเสนองบกำไรขาดทุนในรูปแบบรายงาน (Report Form) เพื่อให้ ผู้ใช้งบการเงินที่ไม่มีความรู้ด้านบัญชีสามารถอ่านข้อมูลได้โดยง่าย

หนี้สินสามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภทคือ

ความสามารถในการทำกำไรจากสินทรัพย์อาจารย์ชรินทร   ศรีวิฑูรย์   

1.       สินทรัพย์ (Assets) หมายถึง ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการ เป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

1.1          สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) หมายถึงสินทรัพย์ที่กิจการมีไว้ในการหมุนเวียนของเงินทุนปกติ สินทรัพย์จะจัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนเมื่อ

-          สินทรัพย์นั้นเป็นเงินสดซึ่งไม่มีข้อจำกัดในการใช้

-          กิจการมีวัตถุประสงค์หลักที่จะถือสินทรัพย์ไว้เพื่อการค้า หรือถือไว้ในระยะสั้น

-          กิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์นั้น

ตัวอย่างรายการของสินทรัพย์หมุนเวียน ได้แก่ เงินสด, เงินลงทุนระยะสั้น (เช่น หุ้นสามัญ, หุ้นบุริมสิทธิ),  ลูกหนี้การค้า,  สินค้าคงเหลือ, ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า,  ตั๋วเงินรับ

1.2          สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (Non – Current Assets) เป็นทรัพยากรที่กิจการมีไว้ในครอบครองที่มีอายุให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนานกว่า 1 รอบระยะเวลาการดำเนินงาน โดยแบ่งเป็นประเภทได้ คือ

·       สินทรัพย์ที่มีตัวตน (Tangible Assets)

·       สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (Intangible Assets)

ตัวอย่างรายการของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ได้แก่ เงินลงทุนระยะยาว, ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์,  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

2.       หนี้สิน (Liability) หมายถึง เป็นภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการโดยจะเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต  ซึ่งจะทำให้กิจการเสียทรัพย์ในอนาคต โดยการจ่ายคืนภาระผูกพันนั้น รายการหนี้สินต้องมีลักษณะดังนี้

-          เป็นภาระผูกพันในปัจจุบัน

-          เป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต

-          คาดว่าจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต

หนี้สินสามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภทคือ

2.1          หนี้สินหม

Source: http://salc.trang.psu.ac.th/caisalc/accounting/content3.html