โปรแกรม แปล ภาษา เกาหลี เป็น ไทย

Apr 04

โปรแกรม แปล ภาษา เกาหลี เป็น ไทย

Sandee : IT (ep.1)เปลี่ยน Android เป็นภาษาไทย ไม่ต่อง Root ( Change language Android ) By นาย แสนดี โปรแกรม แปล ภาษา เกาหลี เป็น ไทย.

วิดีโอ โปรแกรม แปล ภาษา เกาหลี เป็น ไทยสอบถามเพิ่มเติมที่คณะทำงานโครงการ Bai Po Business Awards by Sasin โทรศัพท์ : 0-2218-4001-9 ต่อ 181 – 182 หรือ ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ โทรศัพท์ : 0-2722-2222 www.baipo-business-awards.org E-mail: baipo@sasin.edu

          การที่จะเริ่มทำกิจการธุรกิจใด ๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการค้า บริษัท ห้างร้าน และองค์กรอื่น ๆ การออกแบบโลโก้ คุณต้องเข้าใจก่อนว่า โลโก้ คือใช้อะไร เป็นตัวแทน และเอาไว้ใช้ทำอะไร โลโก้นั้นไม่ได้เป็นแค่เครื่องหมายเฉย ๆ แต่โลโก้นั้นสะท้อนถึงภาพลักษณ์ในทางการตลาดของธุรกิจของคุณ (Brand: ยี่ห้อ) ผ่านทาง รูปร่าง ตัวอักษร สี หรือรูปภาพ ดังนั้นโลโก้ใช้เพื่ออะไร มีดังนี้

       วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ถนนท่าแฉลบ ตำบล บางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000 โทรศัพท์ : 0-3939-1666 โทรสาร : 0-3939-1698 อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โปรแกรม แปล ภาษา เกาหลี เป็น ไทย

VDO Presentation โครงการ Bai Po Business Awards by Sasin (.wmv - 16.62MB)

    ภาคภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME เป็นภาคธุรกิจที่สำคัญมากต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ เจริญเติบโต เพราะมีปริมาณมากกว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ถึง 2 เท่า ในขณะที่ใช้ทุนเชิงทรัพย์สินน้อยกว่า สถาบัญบัณฑิตฯ ศศินทร์ และธนาคารไทยพาณิชย์ จึงต้องการเห็นภาคธุรกิจนี้มีความเข้มแข็ง

     แต่ในปัจจุบัน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันทางการค้าที่ทวีความ รุนแรงขึ้น โดยเฉพาะในระดับนานาชาติ ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจไทยสามารถก้าวสู่เวทีการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน นั่น คือ การสร้างความแตกต่างทางธุรกิจ

     สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ไดเ้ ล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมผูป้ ระกอบการ SME ในระยะยาว จึงจัดตัง8 โครงการ Bai Po Business Awards by Sasin ขึ้นมาตั้ง แต่ปี 2550 เพื่อยกย่องผู้ประกอบการที่สามารถสร้างความแตกต่างในมิติทางธุรกิจอย่างโดดเด่นจนประสบความสำเร็จ

    รางวัลนี้ตั้งขึ้นมาไม่ใช่เพื่อการประกวดแข่งขัน แต่ต้องการให้รางวัลนี้เป็นการยกย่อง ชื่นชม ให้กำลังใจ และเป็น แบบอย่างแก่ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่นำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ นอกจากนี้ ชื่อรางวัล “Bai Po Business Awards by Sasin” ซึ่งมีที่มาจากตราสัญลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ และธนาคารไทยพาณิชย์ เท่ากับ ให้คำรับรองถึงการปฏิบัติงานอันยอดเยี่ยมของผูได้รั้บรางวัล

มิติอันโดดเด่น เกณฑ์แห่งการพิจารณา

    การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล จะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการอันประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการ ด้านธุรกิจ ซึ่งเกณฑ์การวิเคราะห์แบ่งเป็น 8 มิติ ซึ่งได้มาจากการวิจัยเบื้องต้นโดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ ฯ ว่าถ้าสามารถทำทั้ง 8 มิตินี้ให้อยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป ย่อมมีโอกาสที่ธุรกิจจะไดรั้บความสำเร็จในระดับหนึ่ง

    ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาว่าผู้ไดรั้บรางวัลมีการปฏิบัติอย่างยอดเยี่ยมในมิติทางธุรกิจ มิติใดมิติหนึ่ง หรือ หลายมิติประกอบกัน อันเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้กิจการมีความโดดเด่น

ข้อแนะนำสำหรับผู้สมัคร

    ผู้ประกอบการที่จะสมัคร หรือที่ได้รั้บการเสนอชื่อเข้าสู่โครงการ ไม่ต้องมีการเตรียมตัวที่ยุ่งยาก เพียงแต่เตรียม งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี และเรื่องราวของธุรกิจแบบกระชับ (หนึ่งหน้า กระดาษ A4) เขียนเหตุผลว่าธุรกิจประสบความสำเร็จในระดับที่มีกำไร หรือมีการเจริญเติบโตของยอดขายอย่างไร อธิบายถึงสิ่งที่ดำเนินการและส่งมาที่สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ หรือธนาคารไทยพาณิชย์ โดยชื่อของบริษัทจะไดรั้บการดูแลเป็นความลับ

ประโยชน์ของการสมัครเข้าร่วมโครงการ/ การได้รับรางวัล

สอบถามเพิ่มเติมที่คณะทำงานโครงการ Bai Po Business Awards by Sasin โทรศัพท์ : 0-2218-4001-9 ต่อ 181 – 182 หรือ ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ โทรศัพท์ : 0-2722-2222 www.baipo-business-awards.org E-mail: baipo@sasin.edu

Source: http://www.baipo-business-awards.org/about.shtml


โปรแกรม แปล ภาษา เกาหลี เป็น ไทย