ราย ชื่อ บริษัท นำ เข้า สินค้า

Apr 20

ราย ชื่อ บริษัท นำ เข้า สินค้า

ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อบริโภคที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย  ประกอบด้วย 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ (1) ขนมขบเคี้ยว (2) ผลิตภัณฑ์วัตถุดิบกึ่งสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง (3) ผลิตภัณฑ์เพื่อประกอบอาหารและเบเกอรี่ (4) น้ำผลไม้และเครื่องดื่ม ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สเปน อิตาลี ออสเตรเลีย สิงคโปร์ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี

ก่อนดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใด ๆ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องตรวจสอบว่าเครื่องหมายการค้า ได้ถูกจดทะเบียนโดยผู้ประกอบการรายอื่นแล้วหรือไม่ โดยสามารถตรวจสอบได้จากสำนักงานสิทธิบัตรอุตสาหกรรมนอร์เวย์ (the Norwegian Industrial Property Office) และสามารถดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าออนไลน์ได้ทาง www.altinn.no


ราย ชื่อ บริษัท นำ เข้า สินค้า

ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล สำนักงานศุลกากรกลางของเยอรมนี ได้จัดทำเว็บไซต์ ในการคำนวณค่าธรรมเนียมและภาระที่เกี่ยวข้อง และการให้ข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อเฉพาะเรื่อง อาทิ สินค้าต้องห้าม แหล่งกำเนิดสินค้า ฯลฯวิดีโอ ราย ชื่อ บริษัท นำ เข้า สินค้า

รายการ Secrets of Victory บริษัท เนสโก้กรุ๊ป จำกัด Part 1/3

อ่านเกี่ยวกับ ราย ชื่อ บริษัท นำ เข้า สินค้า

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้นำเข้า ผลิต และจัดจำหน่ายวัตถุดิบ ส่วนผสม และเคมีภัณฑ์อาหาร ที่ใช้ในการแปรรูปอาหาร ได้แก่ วัตถุดิบ และส่วนผสมที่ใช้ในการแปรรูปอาหาร (Food Ingredient) สารเติมเเต่งและสารเสริมสร้างคุณสมบัติของอาหาร (Food Additive) จากแหล่งกำเนิดทั่วโลกและที่ผลิตภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ เอง และดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อบริโภค ภายใต้ตราสินค้าชั้นนำระดับโลก ได้แก่ ป๊อปคอร์นสำหรับไมโครเวฟ ธัญพืชแท่ง สาหร่ายปรุงรส พาสต้า น้ำมันมะกอก แยมผลไม้ และน้ำผลไม้ เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย  แบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุดิบ ส่วนผสม และเคมีภัณฑ์อาหารเพื่ออุตสาหกรรม (Industry products) และกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อบริโภค (Consumer products)

วัตถุดิบ ส่วนผสมและเคมีภัณฑ์อาหารเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร (Industry Products)

ผลิตภัณฑ์ประเภท วัตถุดิบ ส่วนผสมและเคมีภัณฑ์อาหารเพื่ออุตสาหกรรมอาหารของบริษัทฯ  จำแนกได้เป็น (1) วัตถุดิบ และส่วนผสมที่ใช้ในการแปรรูปอาหาร (Food Ingredient) และ (2) สารเติมเเต่งและสารเสริมคุณสมบัติของอาหาร (Food Additive) ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 กลุ่มนั้น เป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ นำเข้าจากแหล่งกำเนิดของผู้ผลิตที่มีคุณภาพทั่วโลก และเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ผลิตเองภายใต้กระบวนการผลิตที่ทันสมัย และมาตรฐานความปลอดภัยที่ดี (GMP) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารที่มีความหลากหลาย และที่มีสูตรเฉพาะของแต่ละผู้ประกอบการแต่ละราย   โดยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารจะมีการนำไปใช้ที่แตกต่างกัน  ทั้งในการใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิต  เป็นส่วนผสมในการผลิต ตัวกลาง  หรือนำไปใช้ในการแปรรูป และผลิตสินค้าของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร และเบเกอรี่โดยเฉพาะ

ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อบริโภค (Consumer Products)

ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อบริโภคที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย  ประกอบด้วย 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ (1) ขนมขบเคี้ยว (2) ผลิตภัณฑ์วัตถุดิบกึ่งสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง (3) ผลิตภัณฑ์เพื่อประกอบอาหารและเบเกอรี่ (4) น้ำผลไม้และเครื่องดื่ม ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สเปน อิตาลี ออสเตรเลีย สิงคโปร์ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี

Source: http://www.thaibiznorway.com/no/rules/


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ราย ชื่อ บริษัท นำ เข้า สินค้า

ราย ชื่อ บริษัท นำ เข้า สินค้า

รายการ Secrets of Victory บริษัท เนสโก้กรุ๊ป จำกัด Part 1/3

วิดีโอ ราย ชื่อ บริษัท นำ เข้า สินค้าผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อบริโภค (Consumer Products)

เครื่องหมายการค้าในนอร์เวย์จะมีอายุ 10 ปี โดยผู้ประกอบการสามารถต่ออายุได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและเสียค่าใช้จ่ายครั้งละ 2,600 โครนนอร์เวย์ สำหรับเครื่องหมายการค้า 3 เครื่องหมายการค้าแรก และอีก 1,000 โครนนอร์เวย์ สำหรับเครื่องหมายการค้าที่ 4 เป็นต้นไป โดยผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบต่ออายุเครื่องหมายการค้าเอง อย่างไรก็ตาม สำนักงานสิทธิบัตรนอร์เวย์อาจมีการส่งจดหมายเตือน 2 – 3 เดือนก่อนวันหมดอายุ ทั้งนี้ หากมีการต่ออายุล่าช้าและผู้ประกอบการยังประสงค์ที่จะใช้เครื่องหมายการค้าเดิมอยู่ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องจ่ายค่าปรับ 550 โครนนอร์เวย์เพิ่มเติมอีกด้วย

ในทางปฏิบัติ บริษัทผู้นำเข้าของเยอรมนี มักเรียกเก็บ (1) ค่าดำเนินการด้านภาษี เป็นรายกรณี และ (2) ภาระที่เกี่ยวข้องกับสายเดินเรือและการขนส่งโดยคำนึงว่า การส่งสินค้ามีทั้งแบบ FOB และ CIF และแต่ละ บ. อาจคิดค่า OT ค่าจ้างแรงงาน ค่าเก็บรักษาสินค้า ค่า x-ray ตู้สินค้าเพิ่มเติมกฏระเบียบทั่วไป

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในนอร์เวย์ สามารถกระทำได้กับชื่อสินค้า หรือกิจการ หรือหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้า ตัวเลข ตัวอักษร คำขวัญทางการค้า ตราสัญลักษณ์ รูปภาพ หรือรูปร่างของผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ หีบห่อ เสียงเพลงหรือดนตรีสำหรับการค้าหรือการโฆษณา ทั้งนี้ หากเจ้าของกิจการขายกิจการให้กับผู้ประกอบการรายอื่น หรือซื้อกิจการมาจากเจ้าของกิจการรายอื่น ผู้ประกอบการทั้งสองฝ่ายอาจมีการตกลงร่วมกันเพื่อเปลี่ยนชื่อและที่อยู่ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะอยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจ มิได้ถูกบังคับโดยกฏหมายแต่อย่างใด

สำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น ผู้ประกอบการจะไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สำหรับคำอธิบายสินค้า ที่เป็นคุณลักษณะโดยทั่วไปของสินค้านั้น ๆ อาทิ "ขนมปังธัญพืช" จะไม่สามารถจดทะเบียน เป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับขนมปัง เป็นต้น รวมทั้ง ชื่อเครื่องหมายการค้าจะต้องไม่ก่อให้เกิดความสับสนระหว่างสินค้าต่างชนิดหรือสินค้าของคู่แข่งทางการค้า

ค่าธรรมเนียมและการต่ออายุ

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่ในนอร์เวย์กำหนดไว้ที่ 2,900 โครนนอร์เวย์ สำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 3 เครื่องหมายการค้าแรก (เจ้าของรายเดียวกัน) และ 750 โครนนอร์เวย์ สำหรับเครื่องหมายการค้าที่ 4 เป็นต้นไป

เครื่องหมายการค้าในนอร์เวย์จะมีอายุ 10 ปี โดยผู้ประกอบการสามารถต่ออายุได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและเสียค่าใช้จ่ายครั้งละ 2,600 โครนนอร์เวย์ สำหรับเครื่องหมายการค้า 3 เครื่องหมายการค้าแรก และอีก 1,000 โครนนอร์เวย์ สำหรับเครื่องหมายการค้าที่ 4 เป็นต้นไป โดยผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบต่ออายุเครื่องหมายการค้าเอง อย่างไรก็ตาม สำนักงานสิทธิบัตรนอร์เวย์อาจมีการส่งจดหมายเตือน 2 – 3 เดือนก่อนวันหมดอายุ ทั้งนี้ หากมีการต่ออายุล่าช้าและผู้ประกอบการยังประสงค์ที่จะใช้เครื่องหมายการค้าเดิมอยู่ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องจ่ายค่าปรับ 550 โครนนอร์เวย์เพิ่มเติมอีกด้วย

ขั้นตอนการจดทะเบียน

ก่อนดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใด ๆ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องตรวจสอบว่าเครื่องหมายการค้า ได้ถูกจดทะเบียนโดยผู้ประกอบการรายอื่นแล้วหรือไม่ โดยสามารถตรวจสอบได้จากสำนักงานสิทธิบัตรอุตสาหกรรมนอร์เวย์ (the Norwegian Industrial Property Office) และสามารถดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าออนไลน์ได้ทาง www.altinn.no

Source: http://www.winnergroup.co.th/nature-of-business