ตราสัญลักษณ์ ธนาคารไทยพาณิชย์

Apr 05

ตราสัญลักษณ์ ธนาคารไทยพาณิชย์

5.  ตราสัญลักษณ์ Q-MARK กับ ISO หรือ มอก. • มอ ก. เป็นข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ผลิตภัณฑ์ซึ่งผ่านการตรวจรับรองแล้วว่ามีคุณภาพมาตรฐานที่สำนักงานกำหนดจะ ได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ส่วนใหญ่จะมีมาตราส่วนกำหนดไว้สำหรับสินค้าหลักๆ ที่มีระดับความสำคัญกับภาคเศรษฐกิจ  สังคม และความปลอดภัย • ISO เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศที่กำหนดโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของประเทศสมาชิกมา ร่วมกันจัดทำ ISO ฉบับที่มา

สอบถามเพิ่มเติมที่คณะทำงานโครงการ Bai Po Business Awards by Sasin โทรศัพท์ : 0-2218-4001-9 ต่อ 181 – 182 หรือ ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ โทรศัพท์ : 0-2722-2222 www.baipo-business-awards.org E-mail: baipo@sasin.edu


ตราสัญลักษณ์ ธนาคารไทยพาณิชย์

รายงานข่าว ระบุว่า เมื่อเวลาประมาณ 01.30 น.เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.คันนายาว ได้รับแจ้งเหตุ คนร้ายขว้างระเบิดใส่ตู้เอทีเอ็ม หน้าธนาคารไทยพานิชย์ สาขาถนนเลียบคลองสอง (ซาฟารีเวิลด์) ทำให้บริเวณตู้เอทีเอ็มบริเวณหน้าธนาคารดังกล่าวได้รับความเสียหาย จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่หน่วย EODอ่านต่อวิดีโอ ตราสัญลักษณ์ ธนาคารไทยพาณิชย์

ติวสอบ ธ.ก.ส. 1 speedtest

อ่านเกี่ยวกับ ตราสัญลักษณ์ ธนาคารไทยพาณิชย์

Details Hits: 8218

1. บทนำ  ด้วยความมุ่งมั่น และความพยายามของสามสถาบันของภาคเอกชน ในการที่จะสร้างผู้ประกอบการให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน โดยมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกของผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้ให้บริการ ในการผลิตสินค้า และให้บริการที่ได้มาตรฐานและมีจริยธรรมในการทำธุรกิจต่อผู้บริโภคอันเป็น การสร้างความนิยมในสินค้าและบริการของผู้ประกอบการไทย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อมให้ยั่งยืน  คณะ กรรมการร่วม สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย หรือ กกร.  จึงร่วมดำเนินงานโครงการตราสัญลักษณ์ Q-MARK  ใน การนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้จดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง “ตราสัญลักษณ์ Q-MARK”  ให้กับ กกร. เมื่อ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2547  ทะเบียนเลขที่ ร107 และ  ร108  ตั้งแต่ปี 2547  มีกิจการทั้งหมด จำนวน 68 ราย ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ Q-MARK  และมี 47 รายที่มีผลบังคับใช้ (ณ เดือนพฤศจิกายน 2551)

2. วัตถุประสงค์ของตราสัญลักษณ์ Q-MARK • เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการของผู้ประกอบการไทย • เพื่อ ส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการเอาใจใส่ต่อการผลิตสินค้าและบริการของตน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน มีคุณภาพตามฉลาก มีการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงาน  • เพื่อส่งเสริมให้ผู้ ประกอบการมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า/ผู้ใช้ และผู้บริโภค ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสังคม โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการประกอบการและบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

3. ประเภทตราสัญลักษณ์ Q-MARK  3.1. การประเมินเพื่อให้ใช้ตราสัญลักษณ์ Q-MARK แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  (1) ภาคการค้าและบริการ  (2) ภาคการผลิต  (3) ภาคบริการการเงินและการธนาคาร 3.2. การให้ใช้ตราสัญลักษณ์ Q-MARK แบ่งเป็น 3 กรณี คือ  กรณี 1:  ตราสัญลักษณ์ Q-MARK ที่ใช้ทั้งองค์กร  กรณี 2:  ตราสัญลักษณ์ Q-MARK ที่ใช้เฉพาะประเภทของสินค้า     หรือบริการ หรือบางสาขาของธุรกิจ  กรณี 3: ตราสัญลักษณ์ Q-MARK ที่ใช้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ได้    ผ่านการประเมิน  ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ • คุณภาพตรงตามคุณสมบัติที่ผู้ผลิตระบุ (Self-declaration) • คุณภาพตามมาตรฐานกลุ่มอุตสาหกรรม • คุณภาพตามมาตรฐานระหว่างประเทศ • คุณภาพตามมาตรฐานประเทศไทย

4. คุณสมบัติของตราสัญลักษณ์ Q-MARK   Q-MARK เป็นตราสัญลักษณ์ที่แสดงว่าได้มีการตรวจประเมินกิจการของ ผู้ผลิต ผู้ค้า  และผู้ให้บริการ ถึงความรับผิดชอบในการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ  ตลอดจนการเอาใจใส่ต่อผู้บริโภคและมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ • ได้ ผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วว่าสินค้าและบริการ มีความน่าเชื่อถือ มีความปลอดภัย มีสมรรถนะ และมีคุณภาพตรงตามที่ผู้ผลิตระบุไว้ในฉลาก หรือตรงตามที่ผู้ผลิตอ้างอิงไว้     • ผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้ให้บริการมีความรับผิดชอบในสินค้าและมีบริการหลังการขายที่ดี และมีจริยธรรมในการทำธุรกิจและรับผิดชอบต่อสังคม

5.  ตราสัญลักษณ์ Q-MARK กับ ISO หรือ มอก. • มอ ก. เป็นข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ผลิตภัณฑ์ซึ่งผ่านการตรวจรับรองแล้วว่ามีคุณภาพมาตรฐานที่สำนักงานกำหนดจะ ได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ส่วนใหญ่จะมีมาตราส่วนกำหนดไว้สำหรับสินค้าหลักๆ ที่มีระดับความสำคัญกับภาคเศรษฐกิจ  สังคม และความปลอดภัย • ISO เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศที่กำหนดโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของประเทศสมาชิกมา ร่วมกันจัดทำ ISO ฉบับที่มา

Source: http://www.baipo-business-awards.org/about.shtml


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตราสัญลักษณ์ ธนาคารไทยพาณิชย์

ตราสัญลักษณ์ ธนาคารไทยพาณิชย์

ติวสอบ ธ.ก.ส. 1 speedtest

วิดีโอ ตราสัญลักษณ์ ธนาคารไทยพาณิชย์4. คุณสมบัติของตราสัญลักษณ์ Q-MARK   Q-MARK เป็นตราสัญลักษณ์ที่แสดงว่าได้มีการตรวจประเมินกิจการของ ผู้ผลิต ผู้ค้า  และผู้ให้บริการ ถึงความรับผิดชอบในการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ  ตลอดจนการเอาใจใส่ต่อผู้บริโภคและมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ • ได้ ผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วว่าสินค้าและบริการ มีความน่าเชื่อถือ มีความปลอดภัย มีสมรรถนะ และมีคุณภาพตรงตามที่ผู้ผลิตระบุไว้ในฉลาก หรือตรงตามที่ผู้ผลิตอ้างอิงไว้     • ผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้ให้บริการมีความรับผิดชอบในสินค้าและมีบริการหลังการขายที่ดี และมีจริยธรรมในการทำธุรกิจและรับผิดชอบต่อสังคม

ประโยชน์ของการสมัครเข้าร่วมโครงการ/ การได้รับรางวัล

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)VDO Presentation โครงการ Bai Po Business Awards by Sasin (.wmv - 16.62MB)

    ภาคภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME เป็นภาคธุรกิจที่สำคัญมากต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ เจริญเติบโต เพราะมีปริมาณมากกว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ถึง 2 เท่า ในขณะที่ใช้ทุนเชิงทรัพย์สินน้อยกว่า สถาบัญบัณฑิตฯ ศศินทร์ และธนาคารไทยพาณิชย์ จึงต้องการเห็นภาคธุรกิจนี้มีความเข้มแข็ง

     แต่ในปัจจุบัน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันทางการค้าที่ทวีความ รุนแรงขึ้น โดยเฉพาะในระดับนานาชาติ ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจไทยสามารถก้าวสู่เวทีการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน นั่น คือ การสร้างความแตกต่างทางธุรกิจ

     สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ไดเ้ ล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมผูป้ ระกอบการ SME ในระยะยาว จึงจัดตัง8 โครงการ Bai Po Business Awards by Sasin ขึ้นมาตั้ง แต่ปี 2550 เพื่อยกย่องผู้ประกอบการที่สามารถสร้างความแตกต่างในมิติทางธุรกิจอย่างโดดเด่นจนประสบความสำเร็จ

    รางวัลนี้ตั้งขึ้นมาไม่ใช่เพื่อการประกวดแข่งขัน แต่ต้องการให้รางวัลนี้เป็นการยกย่อง ชื่นชม ให้กำลังใจ และเป็น แบบอย่างแก่ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่นำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ นอกจากนี้ ชื่อรางวัล “Bai Po Business Awards by Sasin” ซึ่งมีที่มาจากตราสัญลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ และธนาคารไทยพาณิชย์ เท่ากับ ให้คำรับรองถึงการปฏิบัติงานอันยอดเยี่ยมของผูได้รั้บรางวัล

มิติอันโดดเด่น เกณฑ์แห่งการพิจารณา

    การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล จะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการอันประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการ ด้านธุรกิจ ซึ่งเกณฑ์การวิเคราะห์แบ่งเป็น 8 มิติ ซึ่งได้มาจากการวิจัยเบื้องต้นโดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ ฯ ว่าถ้าสามารถทำทั้ง 8 มิตินี้ให้อยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป ย่อมมีโอกาสที่ธุรกิจจะไดรั้บความสำเร็จในระดับหนึ่ง

    ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาว่าผู้ไดรั้บรางวัลมีการปฏิบัติอย่างยอดเยี่ยมในมิติทางธุรกิจ มิติใดมิติหนึ่ง หรือ หลายมิติประกอบกัน อันเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้กิจการมีความโดดเด่น

ข้อแนะนำสำหรับผู้สมัคร

    ผู้ประกอบการที่จะสมัคร หรือที่ได้รั้บการเสนอชื่อเข้าสู่โครงการ ไม่ต้องมีการเตรียมตัวที่ยุ่งยาก เพียงแต่เตรียม งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี และเรื่องราวของธุรกิจแบบกระชับ (หนึ่งหน้า กระดาษ A4) เขียนเหตุผลว่าธุรกิจประสบความสำเร็จในระดับที่มีกำไร หรือมีการเจริญเติบโตของยอดขายอย่างไร อธิบายถึงสิ่งที่ดำเนินการและส่งมาที่สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ หรือธนาคารไทยพาณิชย์ โดยชื่อของบริษัทจะไดรั้บการดูแลเป็นความลับ

ประโยชน์ของการสมัครเข้าร่วมโครงการ/ การได้รับรางวัล

สอบถามเพิ่มเติมที่คณะทำงานโครงการ Bai Po Business Awards by Sasin โทรศัพท์ : 0-2218-4001-9 ต่อ 181 – 182 หรือ ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ โทรศัพท์ : 0-2722-2222 www.baipo-business-awards.org E-mail: baipo@sasin.edu

Source: http://www.jsccib.org/cms/q-mark